AN ORDINARY LIFE OF THE DREAMER

Archive for ‘October, 2015’

[Book SR] กว่าจะเป็นสตีฟ จ๊อบส์ : Becoming Steve Jobs

สตีฟ จ๊อบส์ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วกว่า 4 ปี ยังมีเรื่องราวใดให้เล่าได้อีกหรือ? คำตอบนั้นชัดว่า “มี” อยู่ในหนังสือ “กว่าจะเป็นสตีฟ จ๊อบส์ : Becoming Steve Jobs” เล่มนี้ครับ